Książka / Kurs

Inteligentny Inwestor XXI wieku

Pierw­sza książ­ka Tra­de­ra­21, za­ło­ży­cie­la In­de­pen­dent­Tra­der.pl, dwu­krot­nie uzna­ne­go za naj­lep­szy blog fi­nan­so­wy w Pol­sce. Wy­jąt­ko­wa po­zy­cja na pol­skim rynku wy­daw­ni­czym.

Tom I - Akcje, ob­li­ga­cje, sys­tem mo­ne­tar­ny oraz wa­lu­ty.

Tom II - Me­ta­le szla­chet­ne, su­row­ce, nie­ru­cho­mo­ści oraz REIT-y.

Tom III - Bu­do­wa port­fe­la in­we­sty­cyj­ne­go, dy­wer­sy­fi­ka­cja geo­gra­ficz­na oraz psy­cho­lo­gia in­we­sto­wa­nia.

Tom IV - Prak­tycz­ne aspek­ty in­we­sto­wa­nia oraz naj­czę­ściej po­peł­nia­ne błędy.

Nie­mal 1000 stron, bę­dą­cych efek­tem 15 lat do­świad­czeń au­to­ra na ryn­kach fi­nan­so­wych. Ca­łość na­pi­sa­na pro­stym ję­zy­kiem. Wy­łącz­nie prak­tycz­na wie­dza, zero aka­de­mic­kie­go beł­ko­tu.

Cel kursu

Kurs Inteligentny Inwestor 2021 to szkolenie mające na celu przedstawić zasady działania rynków finansowych w prosty i przystępny sposób.

Państwowy system edukacji skupia się na przekazywaniu suchej wiedzy i uczy nas myśleć zgodnie z utartymi schematami. O finansach w szkole nie uczymy się wcale. W dorosłym życiu mamy po prostu pracować i posłusznie płacić podatki. Nic więcej.

Efekt jest taki, że wiele osób nie ma zielonego pojęcia, w jaki sposób zainwestować ciężko zarobione pieniądze. Jeszcze do niedawna ten problem był mniej widoczny. Każdy, kto miał pewne oszczędności i nie wiedział co z nimi zrobić, po prostu przenosił je na lokatę. Kapitał rósł o kilka procent rocznie, co pozwalało w dużej mierze zrekompensować inflację. Dziś sytuacja jest nieporównywalnie trudniejsza. Lokaty w Polsce przynoszą zerowe odsetki, a inflacja przyspiesza. Z każdym dniem coraz więcej osób zaczyna zdawać sobie sprawę, że należy zrezygnować z lokat i zainwestować środki tak, by przynajmniej ochronić je przed inflacją.

Sposobów na zainwestowanie pieniędzy jest naprawdę wiele. Poza tymi powszechnie znanymi (np. zakup działki czy mieszkania) mamy do wyboru także: akcje, obligacje, metale szlachetne, fundusze nieruchomości (tzw. REIT-y), surowce czy kryptowaluty. W czym tkwi problem? Zdecydowana większość ludzi po prostu nie radzi sobie w inwestycjach. Kiedy coś idzie nie po ich myśli, sprzedają dane aktywo - zazwyczaj akurat w najgorszym momencie, po bardzo niskiej cenie.

Efekt? Większość osób traci pieniądze, pełniąc rolę tzw. dostarczycieli kapitału.

Najlepszym sposobem, aby uniknąć takiego scenariusza jest edukacja. Nie chodzi o obejrzenie paru filmików na YouTube, ale o przyswojenie praktycznej, usystematyzowanej wiedzy na temat różnych aktywów, ich specyfiki i zachowań. Z myślą o takich osobach powstał Kurs Inteligentny Inwestor 2021. 

Działy kursu

Podstawowa część szkolenia (Pakiet Standard):

 • Akcje
 • Obligacje
 • Metale szlachetne
 • Waluty i kryptowaluty (w tym nagrania o rynku krypto autorstwa Kamila Jarzombka)
 • Surowce
 • Nieruchomości i REIT-y (w tym nagrania Kuby Midla)
 • Psychologia inwestowania
 • Budowa portfela
 • Praktyczne aspekty inwestowania
 • Ekonomia inwestycyjna

 

Część dodatkowa (Pakiet Premium):

 • Świat po koronawirusie (w tym odcinki o geopolityce autorstwa Jacka Bartosiaka)
 • Zdrowie
 • Finanse i rozwój osobisty (w tym odcinki dotyczące optymalizacji podatkowej autorstwa Mateusza Tomczyka)

 

Każdy dział zawiera średnio 16 odcinków trwających po ok. 25 minut.

Każdy odcinek kursu jest dostepny zarówno w postaci wideo jak i audio, co sprawia, że będziecie mogli bez większych problemów słuchać poszczególnych lekcji np. w trakcie spaceru czy podczas treningu na siłowni.

Prace domowe 

Jak wiadomo, wiedza teoretyczna szybko ucieka z głowy. Aby temu zapobiec, należy natychmiast zacząć z niej korzystać.

Dlatego też po każdym z 9 podstawowych działów (z wyłączeniem psychologii) kursanci otrzymają do rozwiązania testy. Będą one bardzo różnorodne. Zaczynając od zwykłych pytań zamkniętych, przechodząc przez interpretacje wykresów i tabel, aż po faktyczne działania na platformach brokerskich (oczywiście bez dokonywania jakichkolwiek wpłat).

Sesje pytań-odpowiedzi

Każdy z dzia­łów zawiera ogrom wie­dzy, aby maksymalnie wyczerpać temat. Nie zmie­nia to faktu, że zawsze po­ja­wiają się do­dat­ko­we py­ta­nia ze stro­ny kur­san­tów. Aby od­po­wie­dzieć na każde z nich zorganizowaliśmy 5 sesji pytań-od­po­wie­dzi. Są to kil­ku­go­dzin­ne na­gra­nia dostepne w Panelu Inwestora po zalogowaniu. 

Webinary z udziałem gości specjalnych

Każda z sesji pytań-od­po­wie­dzi została pod­su­mo­wa­na we­bi­na­rem. Podczas spotania online zostały omówione prace do­mo­we. Ponadto wystąpili w nich goście specjalni. Kto po­ja­wił się na we­bi­na­rach?

 • O akcjach i obligacjach rozmawialiśmy z Przemysławem Kwietniem.
 • Temat nieruchomości poruszył z Kuba Midel.
 • Rynek kryptowalut przybliżył Kamil Jarzombek.
 • Praktyczne aspekty inwestowania omówiliśmy z Małgorzatą Skorupską.
 • Wszelkie tematy geopolityczne przedyskutowaliśmy z Jackiem Bartosiakiem.
 • Kwestie optymalizacji podatkowej objaśnił Mateusz Tomczyk.

Egzamin końcowy

Po za­koń­cze­niu pod­sta­wo­wej czę­ści szko­le­nia, kur­san­ci mogą po­dejść do eg­za­mi­nu koń­co­we­go. Skła­da się on z kil­ku­dzie­się­ciu pytań.

Czas na wy­ko­na­nie testu jest nie­ogra­ni­czo­ny. Osta­tecz­nie mó­wi­my tutaj o ogrom­nej ilo­ści wie­dzy. A zatem jeśli nie zdo­ła­cie przy­swo­ić wszyst­kie­go, to za­wsze bę­dzie­cie mogli się­gnąć do ma­te­ria­łów z kursu i uzu­peł­nić braki.

3-miesięczny dostęp do Kopiowania Ruchów Tradera

Ta część do­ty­czy wy­łącz­nie osób, które za­ku­pią pa­kiet Pre­mium. Oprócz wszyst­kich ele­men­tów szko­le­nia otrzy­ma­ją one do­dat­ko­wo 3-mie­sięcz­ny abo­na­ment Ko­pio­wa­nia Ru­chów Tra­de­ra. Jest to spe­cjal­na usłu­ga, w ra­mach któ­rej in­for­mu­ję o wszyst­kich do­ko­ny­wa­nych prze­ze mnie trans­ak­cjach oraz o ak­tu­al­nym skła­dzie port­fe­la. Co wię­cej, abo­nen­ci co kilka ty­go­dni otrzy­mu­ją do­dat­ko­we ma­te­ria­ły edu­ka­cyj­ne (tzw. Ra­por­ty spe­cjal­ne), jak rów­nież mogą ko­rzy­stać z ar­chi­wal­nych pu­bli­ka­cji. Wię­cej na temat Ko­pio­wa­nia Ru­chów Tra­de­ra można prze­czy­tać tutaj.

KURS
EURPLN 4.60 -0.01%
USDPLN 4.09 +0.48%
CHFPLN 4.42 +0.06%
GBPPLN 5.41 +0.20%
EURUSD 1.12 -0.50%
KURS
Złoto 1,779.60 +0.04%
Srebro 22.36 +0.72%
Platyna 946.70 +2.67%
Pallad 1,850.00 +3.29%
KURS
Ropa Brent 74.56 +4.31%
Ropa WTI 71.20 +5.11%
Gaz ziemny 3.74 +0.30%
Miedź 4.35 +0.94%