Książka / Kurs

Inteligentny Inwestor XXI wieku

Pierw­sza książ­ka Tra­de­ra­21, za­ło­ży­cie­la In­de­pen­dent­Tra­der.pl, dwu­krot­nie uzna­ne­go za naj­lep­szy blog fi­nan­so­wy w Pol­sce. Wy­jąt­ko­wa po­zy­cja na pol­skim rynku wy­daw­ni­czym.

Tom I - Akcje, ob­li­ga­cje, sys­tem mo­ne­tar­ny oraz wa­lu­ty.

Tom II - Me­ta­le szla­chet­ne, su­row­ce, nie­ru­cho­mo­ści oraz REIT-y.

Tom III - Bu­do­wa port­fe­la in­we­sty­cyj­ne­go, dy­wer­sy­fi­ka­cja geo­gra­ficz­na oraz psy­cho­lo­gia in­we­sto­wa­nia.

Tom IV - Prak­tycz­ne aspek­ty in­we­sto­wa­nia oraz naj­czę­ściej po­peł­nia­ne błędy.

Nie­mal 1000 stron, bę­dą­cych efek­tem 15 lat do­świad­czeń au­to­ra na ryn­kach fi­nan­so­wych. Ca­łość na­pi­sa­na pro­stym ję­zy­kiem. Wy­łącz­nie prak­tycz­na wie­dza, zero aka­de­mic­kie­go beł­ko­tu.

Cel kursu

Podczas kursu, na który potrzebujecie około 150 - 200 godzin pokażę Wam mechanizmy determinujące ruchy na rynkach finansowych. Poznacie czynniki wpływające na wyceny poszczególnych aktywów, dzięki czemu nauczycie się dostrzegać zarówno okazje inwestycyjne, jak i przewartościowane aktywa.

Dzięki zgromadzonej wiedzy zdobędziecie rzadko spotykaną umiejętność nabywania aktywów tanio, na co innym brakuje odwagi, gdy sentyment na rynku jest ekstremalni negatywny. Wskażę Wam także czym się kierować i jak wyznaczać moment ewakuacji z wielu aktywów, podczas gdy ulica podbija notowania do nieracjonalnych poziomów.

Moim najważniejszym celem jest przede wszystkim nauczenie Was samodzielności, tak abyście po zakończonym kursie byli w stanie bezpiecznie i co najważniejsze zyskownie zarządzać własnym kapitałem.

Działy kursu

  • Akcje
  • Obligacje
  • Metale szlachetne
  • System monetarny, waluty, blockchain
  • Surowce przemysłowe, rolne i energetyczne
  • Nieruchomości oraz REITy
  • Budowa portfela inwestycyjnego

Przebieg kursu

Cały kurs składa się z 7 działów. Z doświadczenia wiem, że na przerobienie każdego z nich będziecie potrzebować 14-21 dni.

Każdy dział zaczynacie od obejrzenia nagrań video (od 4-7 godzin). Po przyswojeniu wiedzy przechodzicie do rozwiązania 5-6 zadań w ramach pracy domowej na co potrzebujecie 2 do 3 godzin.

Każdą pracę indywidualnie ocenia mój team. Jeżeli popełnicie błąd lub nie rozwiążecie zadania, moi pracownicy wytłumaczą Wam dane zagadnienie jeszcze raz.

Aby ułatwić przyswojenie wiedzy czy powrót do danego zagadnienia każdy dział streściliśmy w formie e-book’a (25 - 45 stron) oraz prezentacji w PDF ponad 120 - 250 slajdów.

Cały kurs to około 150 - 200 godzin intensywnej nauki.

KURS
EURPLN 4.55 -0.13%
USDPLN 3.83 -0.24%
CHFPLN 4.16 -0.07%
GBPPLN 5.30 -0.13%
EURUSD 1.19 +0.13%
KURS
Złoto 1,771.65 -0.38%
Srebro 25.94 -0.59%
Platyna 1,043.95 -0.68%
Pallad 2,474.25 -1.54%
KURS
Ropa Brent 73.54 -0.04%
Ropa WTI 71.69 -0.31%
Gaz ziemny 3.21 -0.93%
Miedź 4.15 +0.08%