Artykuły „techniczne” nie są zbyt ciekawe, ale uważam, że raz na jakiś czas warto do nich sięgnąć, aby zrozumieć, jak działają rynki finansowe. Dziś chciałem Wam odświeżyć kilka pojęć, pozwalających na określenie czy akcje na danym rynku są wyceniane atrakcyjnie, czy może są akurat w fazie bańki spekulacyjnej?

Jeżeli pojęcia, takie jak cena/sprzedaż czy CAPE – są dla Was znane, na końcu artykułu zamieściłem kilka tabel, przedstawiających wyceny akcji w poszczególnych regionach. Różnice są ogromne. Ceny akcji na rynkach rozwiniętych wskazują na ogromną bańkę spekulacyjną, podczas gdy na rynkach rozwijających się – ceny znajdują się na atrakcyjnych poziomach. Gdyby nie fakt, iż to właśnie drogie rynki rozwinięte (w szczególności USA) determinują przebieg bessy, to poważnie rozważyłbym zakupy akcji na rynkach Europy Wschodniej. 


1.  Współczynnik Cena / Zysk (P / E)

Współczynnik ten pozwala na ocenę czy akcje danej firmy są drogie, czy tanie w stosunku do zysków generowanych przez spółkę. Inaczej mówiąc: P/E pokazuje nam, ile lat musimy poczekać, aby zwróciły się nam środki, które wydaliśmy na zakup akcji.

Przykład: Akcje firmy X kosztują 100 zł/szt. Łączny zysk netto za ostatni rok, przypadający na 1 akcję, wynosi 8 zł; a zatem: współczynnik P/E = 12,5. (100/8).

Generalnie, wszystkie akcje, dla których współczynnik P/E  wynosi więcej niż 16 – są uznawane za drogie, a poniżej 8 – za tanie.
 

2. CAPE (bądź P / E Shillera):

Działa on podobnie jak wskaźnik cena do zysku (P/E), jednak zamiast uwzględniać zysk firmy za ostatni rok, bazuje on na średnim zysku za ostatnie 10 lat. Zysk ten oczywiście koryguje się o wskaźnik inflacji. Dzięki takiemu podejściu eliminujemy ryzyko wypaczeń, spowodowanych przez tymczasowe zmiany w wynikach finansowych spółki.
 

3. Cena / Operacyjny cash flow przypadający na jedną akcję (P / C):

Operacyjny cash flow – to inaczej przepływy pieniężne wynikające z podstawowej działalności spółki. Jeśli firma zarobiła więcej niż wydała na prowadzenie swojej działalności, to otrzymujemy dodatni cashflow. 

Przykład: firma zarobiła 150 tys. zł, lecz jej wydatki związane z podstawową działalnością wyniosły 100 tys. zł. Operacyjny cash flow wynosi więc 50 tys. zł.

W tym przypadku nie ma żadnych wartości granicznych wskaźnika. Najlepszym rozwiązaniem jest porównywanie ze sobą kilku spółek z tego samego sektora. Im niższa jest wartość wskaźnika, tym większa jest atrakcyjność wyceny danej firmy. Wskaźnik ten stosuje się najczęściej wobec firm, które charakteryzują się dodatnimi przepływami pieniężnymi, lecz wygenerowały stratę, spowodowaną w głównej mierze amortyzacją czy obniżką wartości aktywów. 

Przykład: Cena akcji wynosi 10 zł. Spółka wyemitowała 10 milionów akcji. W bilansie czytamy, że przepływy pieniężne związane z działalnością przedsiębiorstwa wyniosły 20 milionów złotych. Wynika z tego, że na jedną akcję przypada 2 zł przepływów pieniężnych (20 mln przepływów pieniężnych/10 mln akcji). Oznacza to, że współczynnik Cena/Przepływy pieniężne (P/C ratio) wynosi 5 (cena akcji 10 zł/2 zł przepływu pieniężnego przypadającego na jedną akcję). 
 

4. Cena / Wartość księgowa (P / BV)

Współczynnik ten obrazuje nam wartość przedsiębiorstwa wycenianą przez rynek (ilość akcji x cena akcji) podzieloną przez wartość księgową. Przez wartość księgową rozumiemy sumę wszystkich aktywów (sprzęt, środki finansowe pomniejszone o zadłużenie spółki).
W niektórych sektorach (jak np. surowce) jest czymś zupełnie normalnym, że P/BV jest mniejsze od 1. Oznacza to, że rynkowa wartość przedsiębiorstwa jest mniejsza od wartości księgowej.
 

5. Cena / Przychody spółki (Price-To-Sales Ratio – PSR)

Obliczenie tego wskaźnika odbywa się w sposób zbliżony do wskaźnika cena/zysk, jednak w tym przypadku wykorzystujemy całkowite przychody spółki zamiast zysku. Im niższa jest wartość wskaźnika, tym akcje spółki są atrakcyjniej wycenione.
 

6. Poziom Dywidendy (DY) – otrzymujemy, dzieląc wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję, przez cenę akcji.
Wskaźnik ten przedstawia opłacalność inwestycji pod kątem strumienia dywidendy. Im wyższa stopa dywidendy, tym bardziej opłacalna jest inwestycja.


7. Przegląd rynków globalnych (współczynniki przygotowano w oparciu o dane z 1 września).

a) 10 krajów z najniższym współczynnikiem Cena / Zysk Shillera (inaczej CAPE)


źródło: opracowania własne

b) 10 krajów z najwyższym współczynnikiem Cena / Zysk Shillera (inaczej CAPE)


źródło: opracowania własne

c) 10 krajów z najniższym współczynnikiem Cena / Wartość księgowa


źródło: opracowania własne

d) 10 krajów z najwyższym współczynnikiem Cena / Wartość księgowa


źródło: opracowania własne

e) 10 krajów o najwyższym poziomie dywidendy


źródło: opracowania własne

Trader21