Search
Close this search box.

Regulamin

§ 1

WŁAŚCICIEL

Właścicielem serwisu independenttrader.pl jest:

INDEPENDENT TRADER HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Długa 61

87-800 Włocławek

Polska

Autorem serwisu jest Cezary Głuch (Trader 21)

§ 2

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Informacje przekazywane w serwisie są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 z dnia z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Autor serwisu nie jest doradcą inwestycyjnym. Autor oraz Właściciel nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie informacji przekazanych w ramach serwisu internetowego.

Dane prezentowane w serwisie zostały sporządzone przez Autora z rzetelnością, kompletnością i należytą starannością przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności oraz na podstawie ogólnodostępnych informacji uznanych przez autorów za wiarygodne.

Autor oraz Właściciel nie ponoszą odpowiedzialności za jakość i ewentualne negatywne następstwa korzystania z danych, którymi posługuje się Autor, w szczególności w przypadku, gdyby informacje, na których oparto się przy tworzeniu serwisu, okazały się niedokładne, niekompletne, lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny.

§ 3

PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie zamieszczone w serwisie materiały są chronione prawami autorskimi. Żaden z zamieszczonych materiałów ani jego część nie może być kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, rejestrujących bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Właściciela serwisu. Zabronione jest umieszczanie tych materiałów lub ich części na jakimkolwiek innym serwerze bez zgody pisemnej administratora.

§ 4

KOMENTARZE

Zamieszczane w serwisie komentarze użytkowników są wyrazem ich osobistych poglądów. Oczekiwane są komentarze rzeczowe w tym również krytyczne i polemiczne. Proszę pamiętać, że na portalu możemy krytykować poglądy, a nie osoby je publikujące.

Na portalu dopuszczalne są dyskusje jedynie na tematy finansowe i geopolityczne.

Komentarze obraźliwe bądź wulgarne oraz dotyczące:

– teorii spiskowych nie związanych z finansami,

– religii,

– moralności,

– historii nie związanej z finansami,

– militariów,

– reklamy innych produktów bądź usług,

– innych dziedzin nie związanych z finansami,

będą usuwane. Jest dopuszczalne usunięcie części komentarza, którego część treści dotyczy tematów niepożądanych. Użytkownicy będą otrzymywać ostrzeżenia, które docelowo mogą skutkować blokadą konta.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Właściciel serwisu jest uprawniony do zmiany Regulaminu w następujących przypadkach:

a. zmiany przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;
b. nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa;
c. zmiany cennika;
d. usprawnienie działania Serwisu i obsługi Użytkowników;
e. poprawa ochrony prywatności Użytkowników;
f. zmiany w polityce prywatności;
g. zapobieganie nadużyciom;
h. względy bezpieczeństwa;
i. zmiany technologiczne i funkcjonalne;
j. zmiany w zakresie świadczonych usług, w tym wprowadzanie nowych;
k. zmiany redakcyjne.

Zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Właściciela nie krótszym niż 15 dni od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach i udostępnienia im zmienionego Regulaminu, w szczególności poprzez jego publikację na stronie independenttrader.pl

Właściciel może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania 15-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:

(i) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązana jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia jej dotrzymanie wyżej wymienionego 15- dniowego okresu powiadomienia,

(ii) musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego, Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.